Dân Số Ký 34:6

Dân Số Ký 34:6 KTHD

Biên giới phía tây là bờ Địa Trung Hải.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Dân Số Ký 34:6