Dân Số Ký 34:28

Dân Số Ký 34:28 KTHD

Phê-đa-ên, con A-mi-hút, đại diện Nép-ta-li.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share