Dân Số Ký 34:24

Dân Số Ký 34:24 KTHD

Kê-mu-ên, con Síp-tan, đại diện Ép-ra-im.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share