Dân Số Ký 28:4

Dân Số Ký 28:4 KTHD

Dâng một con vào buổi sáng, một con vào buổi tối.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Dân Số Ký 28:4