Dân Số Ký 28:30

Dân Số Ký 28:30 KTHD

Ngoài ra, cũng dâng một dê đực làm lễ chuộc tội.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Dân Số Ký 28:30