Dân Số Ký 28:29

Dân Số Ký 28:29 KTHD

và 2,2 lít bột mịn trộn dầu chung với mỗi chiên con.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Dân Số Ký 28:29