Dân Số Ký 28:22

Dân Số Ký 28:22 KTHD

Ngoài ra, cũng dâng một dê đực làm lễ chuộc tội.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Dân Số Ký 28:22