Dân Số Ký 27:8

Dân Số Ký 27:8 KTHD

Nhân việc này, con cũng công bố cho dân chúng biết luật này. Nếu ai chết không có con trai, con gái sẽ lãnh phần tài sản.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share