Dân Số Ký 27:6

Dân Số Ký 27:6 KTHD

Chúa Hằng Hữu phán dạy ông
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share