Dân Số Ký 27:4

Dân Số Ký 27:4 KTHD

Chỉ vì không sinh con trai, cha chúng tôi phải bị xóa tên khỏi gia tộc mình hay sao? Không, xin cho chúng tôi đại diện cha lãnh phần đất cùng với các vị chú bác của chúng tôi.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share