Dân Số Ký 27:23

Dân Số Ký 27:23 KTHD

Môi-se đặt tay trên Giô-suê, ủy thác trách nhiệm như lời Chúa Hằng Hữu phán dạy ông.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share