Dân Số Ký 27:22

Dân Số Ký 27:22 KTHD

Vâng lệnh Chúa Hằng Hữu, Môi-se đem Giô-suê đến đứng trước mặt Thầy Tế lễ Ê-lê-a-sa và toàn dân.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share