Dân Số Ký 27:21

Dân Số Ký 27:21 KTHD

Giô-suê sẽ tham khảo với Thầy Tế lễ Ê-lê-a-sa để biết các quyết định của Chúa Hằng Hữu (nhờ bảng U-rim). Người và toàn dân sẽ tuân theo chỉ thị của Chúa Hằng Hữu trong mọi việc.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share