Dân Số Ký 27:20

Dân Số Ký 27:20 KTHD

Con sẽ trao quyền cho người, và như vậy toàn dân Ít-ra-ên sẽ tuân lệnh người.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share