Dân Số Ký 27:2

Dân Số Ký 27:2 KTHD

Một hôm, các con gái của Xê-lô-phát đến gặp Môi-se, Thầy Tế lễ Ê-lê-a-sa, các nhà lãnh tụ, và toàn thể dân chúng hiện diện tại cửa Đền Tạm. Họ nói
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share