Dân Số Ký 27:19

Dân Số Ký 27:19 KTHD

Sau đó, dẫn người đến đứng trước mặt Thầy Tế lễ Ê-lê-a-sa với sự chứng kiến của toàn dân, rồi con sẽ ủy thác trách nhiệm cho người.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share