Dân Số Ký 27:18

Dân Số Ký 27:18 KTHD

Chúa Hằng Hữu đáp: “Giô-suê, con của Nun là người có Thần ở cùng. Trước hết, con đem người đến, đặt tay trên người.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share