Dân Số Ký 27:17

Dân Số Ký 27:17 KTHD

đối ngoại cũng như đối nội, để dân của Chúa Hằng Hữu không phải như chiên không người chăn.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share