Dân Số Ký 27:15

Dân Số Ký 27:15 KTHD

Môi-se thưa lên Chúa Hằng Hữu
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share