Dân Số Ký 27:13

Dân Số Ký 27:13 KTHD

Xem xong, con sẽ qua đời như A-rôn vậy
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share