Dân Số Ký 27:12

Dân Số Ký 27:12 KTHD

Sau đó, Chúa Hằng Hữu phán bảo Môi-se: “Con lên núi A-ba-rim ngắm xem đất Ta cho người Ít-ra-ên.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share