Dân Số Ký 27:10

Dân Số Ký 27:10 KTHD

Nếu không có anh em ruột, tài sản về tay chú bác.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share