Dân Số Ký 27:1

Dân Số Ký 27:1 KTHD

Xê-lô-phát có năm người con gái là: Mách-la, Nô-a, Hốt-la, Minh-ca, và Thiệt-sa. Cha họ là Xê-lô-phát con của Hê-phe, cháu Ga-la-át, chắt Ma-ki, chít Ma-na-se. Ma-na-se là con Giô-sép.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share