Dân Số Ký 20:7

Dân Số Ký 20:7 KTHD

và Chúa Hằng Hữu phán bảo Môi-se
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share