Dân Số Ký 20:3

Dân Số Ký 20:3 KTHD

Họ hỏi Môi-se: “Thà chúng tôi chết cùng anh em chúng tôi trong lần họ chết trước mặt Chúa Hằng Hữu vừa rồi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share