Dân Số Ký 20:22

Dân Số Ký 20:22 KTHD

Toàn dân Ít-ra-ên từ Ca-đe kéo đến Núi Hô-rơ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Dân Số Ký 20:22