Dân Số Ký 20:2

Dân Số Ký 20:2 KTHD

Khi thấy không có nước uống, dân chúng họp nhau lại chống đối Môi-se và A-rôn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share