Dân Số Ký 20:17

Dân Số Ký 20:17 KTHD

Xin cho chúng tôi đi nhờ qua đất của vua. Chúng tôi sẽ đi tránh đồng ruộng, vườn nho, cũng không múc nước dưới giếng mà uống. Chúng tôi sẽ đi trên đường cái, không rời khỏi chính lộ cho đến khi ra khỏi biên giới.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Dân Số Ký 20:17