Dân Số Ký 17:12

Dân Số Ký 17:12 KTHD

Người Ít-ra-ên hoảng sợ nói với Môi-se: “Chúng tôi bị diệt! Chúng tôi bị chết hết!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share