Na-hum 1:9

Na-hum 1:9 KTHD

Tại sao các ngươi âm mưu chống lại Chúa Hằng Hữu? Chúa sẽ tận diệt ngươi chỉ trong một trận; không cần đến trận thứ hai!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share