Na-hum 1:5

Na-hum 1:5 KTHD

Trước mặt Chúa, các núi rúng động, và các đồi tan chảy; mặt đất dậy lên, và dân cư trên đất đều bị tiêu diệt.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share