Na-hum 1:4

Na-hum 1:4 KTHD

Ngài quở biển thì nó khô đi, Ngài khiến các dòng sông đều cạn tắt. Đồng ruộng xanh tươi của Ba-san và Cát-mên đều tàn héo, rừng hoa Li-ban cũng úa tàn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share