Na-hum 1:13

Na-hum 1:13 KTHD

Bây giờ, Ta sẽ đập tan gông cùm xiềng xích và giải thoát các con khỏi ách nô lệ.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share