Na-hum 1:11

Na-hum 1:11 KTHD

Từ trong ngươi sẽ xuất hiện một người âm mưu chống lại Chúa Hằng Hữu và bày mưu gian ác.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share