Na-hum 1:1

Na-hum 1:1 KTHD

Đây là sách khải tượng của Na-hum ở Ên-cốc viết về sự đoán phạt Ni-ni-ve.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Na-hum 1:1