Mi-ca 7:5

Mi-ca 7:5 KTHD

Đừng tin bất cứ ai— đừng tin cậy bạn bè hay ngay cả vợ ngươi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share