Mi-ca 7:4

Mi-ca 7:4 KTHD

Người tốt nhất giống như cây gai; người chính trực nhất như hàng rào gai độc. Nhưng ngày xử đoán ngươi sắp đến rồi. Ngày Chúa trừng phạt ngươi đã gần, đó là thời rối loạn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share