Mi-ca 7:12

Mi-ca 7:12 KTHD

Ngày ấy, các dân tộc sẽ đến và tôn ngợi ngươi— từ A-sy-ri chạy dài đến Ai Cập, từ Ai Cập chạy dài đến Sông Ơ-phơ-rát, từ biển này đến đại dương kia, từ núi này qua núi nọ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share