Mi-ca 5
KTHD

Mi-ca 5

5
1Vậy bây giờ, hãy chỉnh đốn hàng ngũ!#5:1 Nt có thêm: hỡi con gái của quân lính
Quân thù đang vây hãm Giê-ru-sa-lem.
Chúng sẽ quất roi vào má người lãnh đạo của Ít-ra-ên.
Đấng Cai Trị Bết-lê-hem
2Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta,
ngươi chỉ là một làng nhỏ bé giữa các dân tộc của Giu-đa.
Nhưng từ ngươi sẽ xuất hiện một Đấng cai trị Ít-ra-ên.
Gốc tích của Người từ đời xưa, từ trước vô cùng.#5:2 Nt từ những ngày vĩnh cửu
3Ít-ra-ên sẽ bị bỏ mặc cho kẻ thù của họ,
cho đến khi người nữ chuyển bụng sinh con.
Rồi những anh em còn lại
sẽ trở về quê hương mình từ xứ lưu đày.
4Người sẽ đứng vững để chăn bầy mình
nhờ sức mạnh Chúa Hằng Hữu,
với oai nghiêm trong Danh Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời mình.
Con dân Người sẽ được an cư,
vì Người sẽ thống trị khắp thế giới.
5Và Người sẽ đem lại hòa bình.
Khi quân A-sy-ri xâm lăng đất nước,
và đi ngang qua các cung đền,
chúng ta sẽ cử bảy người chăn chúng ta,
và tám lãnh đạo#5:5 Nt người được xức dầu hướng dẫn chúng ta.
6Họ sẽ cai trị A-sy-ri bằng gươm
và tiến vào lãnh thổ của Nim-rốt.
Người giải cứu chúng ta khỏi quân A-sy-ri
khi chúng xâm lăng dày xéo quê hương chúng ta.
Người Còn Sót Lại Trở Nên Tinh Khiết
7Lúc ấy, dân sống sót của Ít-ra-ên
sẽ ở giữa nhiều dân tộc khác.
Họ như sương móc từ Chúa Hằng Hữu,
hay như mưa rơi trên cỏ,
chẳng trông cậy vào loài người,
cũng chẳng mong đợi một ai.
8Dân sống sót của Ít-ra-ên sẽ ở giữa các nước.
Họ sẽ ở giữa nhiều dân như sư tử giữa các thú rừng,
như sư tử tơ giữa bầy chiên và bầy dê,
nó sẽ chà đạp và cắn xé trên đường nó đi,
nếu không có người giải cứu.
9Dân của Ít-ra-ên sẽ đứng lên, tự tin
và tất cả kẻ thù họ sẽ bị trừ diệt.
10Chúa Hằng Hữu phán:
“Trong ngày ấy, Ta sẽ quét sạch các chiến mã
và tiêu diệt các chiến xa của ngươi.
11Ta sẽ phá hủy các thành
và kéo sập các đồn lũy ngươi.
12Ta sẽ dẹp bỏ phép phù thủy khỏi tay ngươi,
và ngươi không còn thầy bói nữa.
13Ta sẽ tuyệt diệt các thần tượng chạm trổ
và các trụ thờ tà thần của ngươi,
để ngươi sẽ không còn quỳ lạy các tượng do tay mình làm ra.
14Ta sẽ nhổ bật các tượng A-sê-ra
và tiêu diệt các thành ngươi.
15Trong cơn thịnh nộ kinh khiếp,
Ta sẽ báo trả tội ác của các dân tộc
không chịu vâng phục Ta.”

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại