Mi-ca 2:7

Mi-ca 2:7 KTHD

Hỡi con cháu của Ít-ra-ên, các ngươi có thể nói thế này sao? “Thần Chúa Hằng Hữu bị giới hạn! Ngài làm những việc này sao?” Nhưng lời Ta không giúp ích cho người đi theo đường chính trực hay sao?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share