Mi-ca 2:6

Mi-ca 2:6 KTHD

Các tiên tri của dân bảo: “Đừng nói tiên tri nữa. Đừng nói tiên tri về các việc này nữa. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ bị sỉ nhục!”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share