Mi-ca 2:11

Mi-ca 2:11 KTHD

Loại tiên tri chỉ nói những chuyện viễn vông: “Tôi sẽ giảng cho anh về rượu nho và rượu mạnh!” Đó chính là loại tiên tri các ngươi thích!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share