Ma-thi-ơ 17:4

Ma-thi-ơ 17:4 KTHD

Phi-e-rơ buột miệng: “Thưa Chúa, ở đây thật tuyệt! Nếu Chúa muốn, con sẽ dựng ba chiếc lều cho Chúa, Môi-se và Ê-li.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share