Ma-thi-ơ 17:24

Ma-thi-ơ 17:24 KTHD

Về đến thành Ca-bê-na-um, Phi-e-rơ bị các nhân viên thu thuế Đền Thờ gạn hỏi: “Thầy của anh có đóng thuế Đền Thờ không?”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share