Ma-thi-ơ 17:13

Ma-thi-ơ 17:13 KTHD

Các môn đệ hiểu Chúa đang nói với họ về Giăng Báp-tít.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share