Ma-la-chi 4:3

Ma-la-chi 4:3 KTHD

Các ngươi sẽ chà đạp kẻ ác như tro bụi dưới chân, trong ngày Ta,” Chúa Hằng Hữu Vạn Quân phán vậy.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share