Lu-ca 20:5

Lu-ca 20:5 KTHD

Họ thảo luận với nhau: “Nếu chúng ta nói từ trời, ông ấy sẽ hỏi: Sao các ngươi không tin Giăng?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share