Lu-ca 20:47

Lu-ca 20:47 KTHD

Họ làm ra vẻ thánh thiện bằng cách đọc những bài cầu nguyện dài dòng, nhưng đồng thời lại cướp đoạt nhà cửa của những quả phụ cô đơn. Vì thế, họ sẽ bị trừng phạt nặng hơn!”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share