Lu-ca 20:46

Lu-ca 20:46 KTHD

“Phải đề phòng các thầy dạy luật, vì họ thích mặc áo lễ thật dài, mong được người ta kính chào ngoài đường phố, ưa ngồi ghế danh dự trong hội đường và phòng tiệc.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share