Lu-ca 20:44

Lu-ca 20:44 KTHD

Đa-vít đã gọi Đấng Mết-si-a là ‘Chúa,’ thì sao Đấng Mết-si-a có thể thuộc dòng dõi Đa-vít được?”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share